rhy.fi
Säännöt

 

VIERUMÄEN METSÄSTYSSEURA ry.

SÄÄNNÖT

   Yhdistyksen nimi on Vierumäen Metsästysseura ry. Kotipaikkana Heinolan kaupunki.

   Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1.)Hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen, sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;

  2.)Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

  3.)Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

  4.)Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta, sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

  5.)Harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa, sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä;

  6.)Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;

  7.)Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu- suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

   Yhdistyksen koejäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä, näiden sääntöjen 9 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla koejäseniksi hyväksytään. Koejäsenyys kestää (3) kolme vuotta. Koejäsenellä on samat velvollisuudet ja oikeudet, äänioikeutta lukuun ottamatta, kuin varsinaisella jäsenellä.

  Varsinainen jäsen ja koejäsen ovat velvollisia pitämään luetteloa vuosittain kaatamastaan riistasta, sekä noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun viimeistään heinäkuun loppuun mennessä, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät ne koejäseninä (3) kolme vuotta olleet, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n 13 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.

  Koejäsenen tultua hyväksytyksi varsinaiseksi jäseneksi, on hän velvollinen suorittamaan liittymismaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Liittymismaksu on suoritettava valintaa seuraavan heinäkuun loppuun mennessä.

  Liittymismaksua peritään kuitenkin maanomistajajäseneltä, jonka yhdistykselle vuokraaman alueen pinta-ala on yli 20 hehtaaria vain 40 %:a täydestä liittymismaksusta. Sen alle olevan vuokratun alueen pinta-ala vaikuttaa siten, että alle 5 hehtaaria on täysi maksu, 510 hehtaaria on 85 %:a, 10–15 hehtaaria 70 %:a ja 15–20 hehtaaria 55 %:a täydestä liittymismaksusta.

 

 

   Yhdistys voi ottaa sopivaksi katsomansa määrän kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatus- ja kunniajäsenien ottamisesta ja erottamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannatusjäsen suorittaa kannatusjäsenmaksun vuosittain, mutta hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hänellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

   Jäsen tai koejäsen joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa ja liittymismaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 osaa läsnä olevista yhdistyksen varsinaisista jäsenistä on oltava erottamisen kannalla.

  Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen tai koejäsen erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tai koejäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen tai koejäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

   Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuluu puheenjohtaja ja (6) kuusi muuta kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Vuosittain on jäsenistä kaksi erovuorossa. Ensimmäisellä ja toisella kerralla ratkaisee erovuoroisuuden arpa, sen jälkeen tapahtuu eroaminen vuoron mukaan. Puheenjohtaja valitaan erikseen vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään (3) kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään (10) kymmenen päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään (5) viisi päivää ennen vuosikokousta.

   Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään (1) yksi viikko ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella, jonka lisäksi vuosikokous voi päättää muunkinlaisesta kokoonkutsumistavasta.

 

 

   Vuosikokous pidetään tammi – helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat;

  1)Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

  2)Todetaan kokouksen laillisuus;

  3)Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

  4)Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;

  5)Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

  6)Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

  7)Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan, kahden erovuorosta johtuvan jäsenen sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;

  8)Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten;

  9)Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio;

  10)Määrätään yhdistyksen liittymis-, jäsen- sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus;

  11)Valitaan tarpeelliset jaostot;

  12)Toimitetaan kannatusjäsenyyttä anoneitten ja kunniajäsenyyttä esitettyjen vaali, jolloin vähintään 2/3 osaa läsnä olevista yhdistyksen varsinaisista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

  13)Toimitetaan uusien varsinaisten jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 osaa läsnä olevista yhdistyksen varsinaisista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

  14)Toimitetaan uusien koejäsenyyttä anoneitten vaali, jolloin vähintään 2/3 osaa läsnä olevista varsinaisista jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

  15)Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

  16)Päätetään riistanhoitopiirille ja toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;

17)Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10§

  Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena, samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

 

11§

  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 osaa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä (1) yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan valita uusia jäseniä tai koejäseniä.

 

12§

  Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

 

  13§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

 

14§

  Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistonhoitoyhdistyksen ja riistonhoitopiirin kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle ja -piirille niiden pyytämät tiedot.

 

  15§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 osaa äänestyksessä annetuista äänistä.

 

16§

  Jos yhdistys puretaan, jaetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti paikkakuntaa lähellä oleville rekisteröidyille metsästysseuroille tai johonkin muuhun yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle ja -piirille, sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

17§

  Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös